HỢP TÁC XÃ PHÌ ĐIỀN - CUNG CẤP THÔNG TIN CANH TÁC

Đây là biểu mẫu để các hộ nông dân thuộc hợp tác xã Phì Điền cung cấp các thông tin trong quá trình sản xuất các canh tác

* thông tin bắt buộc phải nhập