HỢP TÁC XÃ PHÌ ĐIỀN - CUNG CẤP THÔNG TIN NHÂN SỰ

Đây là công cụ để các nông dân thuộc hợp tác xã Phì Điền cung cấp thông tin về các nhân sự tham gia vào quá trình hoạt động sản xuất của hợp tác xã phì điền.

* thông tin bắt buộc phải nhập