HỢP TÁC XÃ PHÌ ĐIỀN - CUNG CẤP THÔNG TIN THU HOẠCH

Đây là biểu mẫu để các hộ nông dân thuộc hợp tác xã Phì Điền cung cấp thông tin đến quá trình thu hoạch

* thông tin bắt buộc phải nhập